Rastlinné pasy

Nariadenie Európskeho parlamentu a rady EU 2017/625 definuje nové pravidlá na trhu s rastlinným materiálom, ktorých cieľom je znížiť riziko prenosu karanténnych škodcov, chorôb a invazívnych druhov rastlín.

Registrácia a kontroling profesionálnych prevádzkovateľov

Za profesionálneho prevádzkovateľa sa považuje každá osoba, ktorá sa riadi verejným alebo súkromným právom a ktorá profesionálne vykonáva jednu alebo viaceré z činností týkajúce sa rastlinných produktov a nesie za ne právnu zodpovednosť. Týmito činnosťami sú myslené : výsadba, šľachtenie, výroba vrátane pestovania a rozmnožovania, uvedenie produktov na územie EU a premiestnovanie v rámci tohto územia, sprístupnenie na trhu, skladovanie, zber, odosielanie a spracúvanie. Register profesionálnych prevázkovateľov vedie a aktualizuje ÚKSÚP.

Rastlinné pasy

Všetky rastliny na výsadbu podliehajú pasovej povinnosti a úradnej kontrole. Za rastliny na výsadbu sa považujú rastliny, ktoré sú určené na to aby boli zasadené, aby boli presadené alebo aby zostali zasadené. Týka sa to rastlín s koreňmi ako aj množiteľského materiálu. Za výsadbu sa považuje akýkoľvek úkon umiestnenia rastlín do pestovateľského substrátu, či podobné úkony zamerané na zabezpečenie ich následného rastu alebo rozmnožovania. 

Rastlinný pas môžeme definovať ako kód vysledovateľnosti, je vyjadrený písmenkovo, numericky alebo alfanumericky. Účelom vysledovateľnosti je identifikácia zásielky, dávky alebo obchodnej jednotky. Musí obsahovať kódy ktoré odkazujú na : dávku, šaržu, sériu, dátum výroby či dokumenty profesionálneho pestovateľa. (viz vzor a vysvetlenie). Vydávať rastlinolekárske pasy môžu profesionálny prevádzkovatelia, ktorý spĺňajú náležité podmienky. Musia mať potrebné znalosti z oblasti fytopatológie a musia mať  systém a postupy ktoré umožnia plniť účel vysledovateľnosti. Kontrolnú činnosť prevádzkovateľov vydávajúcich pasy vykonáva ÚKSÚP. Pestovateľké plochy a skladové priestory sú pravidelne kontrolované fytoinšpektormi.  

Vysvetlivky k rastlinným pasom :

písmeno „A.“, po ktorom nasleduje botanický názov dotknutého rastlinného druhu alebo taxónu v prípade rastlín a rastlinných produktov prípadne názov dotknutého predmetu, a nepovinne názov odrody;

písmeno „B.“, po ktorom nasleduje dvojpísmenový kód pre ten členský štát, v ktorom je zaregistrovaný profesionálny prevádzkovateľ vydávajúci rastlinný pas, ďalej spojovník a registračné číslo príslušného profesionálneho prevádzkovateľa, ktorý vydáva rastlinný pas

písmeno „C.“, po ktorom nasleduje kód vysledovateľnosti dotknutej rastliny, rastlinného produktu

písmeno „D.“, po ktorom nasleduje: dvojpísmenový kód členského štátu pôvodu, prípadne názov tretej krajiny pôvodu

 

Sprísnený internetový predaj rastlín

Internetovým predajom sa rozumie predaj pomocou zmluvy uzatvorenej na diaľku. Nariadenie Európskeho parlamentu a rady EU 2017/625 definuje nové pravidlá pre predaj rastlinného materiálu cez internet. Prevádzkovateľom internetových obchodov, ktorý predávajú rastliny zavádza nové povinnosti bez ohľadu na množstvo predaných rastlín. To platí aj pre predaj konečnému spotrebiteľovi. Na prevádzkovateľov sa vzťahuje povinnosť registrácie. Pri dovoze rastlín (myslené mimo krajín EU) sú povinný informovať o tom zákazníkov. Pasová povinnosť sa vzťahuje na všetky predávané rastliny. Cieľom týchto opatrení je transparentný predaj rastlín, nakoľko zákazník nemá možnosť skontrolovať zdravotný stav rastlín osobne.

Spoločnosť Narcisy. s.r.o. je registrovaná ako profesionálny pestovateľ na ÚKZÚZ v rozsahu činnosti : výroba, internetový predaj. Naše rastlinolekárske pasy vydávame pod registračným číslom CZ-2629

kompletnú legislatívu je možné nájsť na nasledovnej adrese :

https://www.uksup.sk/europska-legislativa/